מכרזים 2016


מכרז מיזוג אויר

 

09.06.2016

שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך (ע"ר)

מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר  בקמפוס המכללה

  1. עיון במסמכי המכרז: החל ממועד פרסום המכרז ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו:http://shaanan.ac.il/.
  2. תשלום דמי השתתפות במכרז: ניתן להגיש הצעה במכרז תמורת תשלום דמי השתתפות במכרז בסך של 1,000 ש"ח (שלא יוחזרו), באמצעות תשלום במזומן או בהמחאה לפקודת שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך (ע"ר), מיום פרסום המכרז ועד ליום 27.06.2016 בין השעות 08:30-15:00, במשרדי המכללה, בניין ראשי קומה ב' חדר הנהלת חשבונות, בקמפוס המזמינה, ברח' הים התיכון 77, קרית שמואל, חיפה.
  3. המועד אחרון להגשת הצעות: את ההצעה במכרז יש להגיש במעטפה סגורה, עליה ירשם: "מכרז עבודות מיזוג אוויר" (בלבד) במעטפה סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום  07.07.2016 בשעה 12:00 לתוך תיבת המכרזים שבמשרדי המכללה, בניין ראשי קומה ב' חדר הנהלת חשבונות, בקמפוס המזמינה, ברח' הים התיכון 7, קרית שמואל, חיפה.      לא ניתן יהיה להגיש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

 

            שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך (ע"ר)

לקובץ הזמנה להגשת הצעות – לחץ כאן

לנספח ג' – אישור עריכת ביטוח – לחץ כאן

למכללת שאנן החלפת צ'ילרים – לחץ כאן

למפרט טכני מיוחד וכתבי כמויות – לחץ כאן