הרשמה ליח"ס, מרכז התמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה וקשיים בלמידה

סטודנטים חדשים מוזמנים להירשם למרכז התמיכה.
·         יש למלא טופס ויתור סודיות וטופס הפניה, ובו תיאור סיבת ההפניה. יש לצרף העתק של דו"ח אבחון קביל ומסמכים רלוונטיים נוספים.  הטפסים נמצאים באתר המכללה, בלשונית מרכז התמיכה http://shaanan.ac.il/?page_id=10618
·         כדי לקבל אישור להתאמות בדרכי היבחנות במכללה, יש להגיש את ההפניות והמסמכים בגרסה מודפסת (לא במייל),  עד 29.10.17, ט' חשון, תשע"ח.
·         ניתן להגיש את המסמכים להניה במזכירות, לדקנית הסטודנטים (מיכל בלאו), או לראש יח"ס (ד"ר זהבה ביגמן).בברכה לשנה של למידה טובה,
מרכז יח"ס