הודעה מועדת סטטוס

לא ניתן להגיש בקשות להיבחנות במועד מיוחד ולהגשת עבודות באיחור
על קורסים שהסתיימו בסמסטר ב' תשע"ז.
בקורסים בהם לא הושלמו חובות הקורס יש לפנות לראש המסלול להרשמה מחדש לקורס או להרשמה לקורס חלופי.
בברכה – ועדת סטטוס.